banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
  Tanım
  Amaç ve Hedef
  Yayın Etiği
  Editör Kurulu
  Yayın Künyesi
  Abonelik
  İletişim
   
Deomed Publishing
Journal Logo
  Tanım
Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Her yıl bir cilt tamamlanır. Düzenli sayılar gereğinde birden fazla bölüm halinde yayınlanabilir. Dergi ayrıca düzenli sayılara ek sayılar ya da özel konulu sayılar yayınlayabilir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı (p-ISSN 2146-796X) hem de elektronik (e-ISSN 2146-7978) sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. Derginin elektronik sürümü, çevrimiçi (online) açık erişim (open access) dergi olarak www.yuksekogretim.org adresinde yayımlanmaktadır.

Yükseköğretim Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete) ve Google Scholar tarafından dizinlenmektedir.

  Amaç ve Hedef
Yükseköğretim Dergisinin amacı, Türkiye ve dünyada yükseköğretime ilişkin temel yapısal özelliklerin değerlendirildiği, uygulamalar açısından ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların irdelendiği, karşılaşılan temel sorunların incelendiği ve çözümlerine yönelik önerilerin ortaya konduğu bilimsel bir platform oluşturmaktır. Dergi böylelikle yükseköğretimde uygulanabilir, sürdürülebilir, yenilikçi (inovatif), girişimci ve stratejik yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayarak akademik bir arşiv yaratmayı hedeflemektedir .
  Yayın Etiği
Yükseköğretim Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Yükseköğretim Dergisi Editör Kurulu tarafından Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) adlı inisiyatiflerin, dergi editörleri ve yayıncılar için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır.

Yükseköğretim Dergisi Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesi

Yayınlanmak üzere Yükseköğretim Dergisine gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hazırlanan yazılar, tamamı yayınlanmamış olmak koşuluyla dergiye gönderilebilir. Gelen yazılar Editör Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilir. Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilebilir ya da hakem değerlendirmesine alınmadan yayın amacına ve yayın kurallarına uygun hale getirilmesi amacıyla yazara geri gönderilir. Dergi kapsamına uygun görülen yazılar çift kör (double-blind) hakem değerlendirme (eş değerlendirme/peer review) sürecine alınır. Editör Kurulu, hakem yorum ve önerileri doğrultusunda dergiye gönderilen yazıların yayına hazırlanması aşamalarında gerekli gördüğü düzeltme ve değişiklikleri önermeye ya da herhangi bir aşamada yazıyı reddetmeye yetkilidir. Hakem değerlendirme sürecinde gerekli düzelti aşamalarını geçtikten sonra kabul edilen yazı, sayfa düzeni hazırlanmak üzere yayınevine gönderilir. Sayfa düzeni aşaması tamamlanan yazıların provası, son baskı onayı için ilgili (yazışmaların yapıldığı) yazara gönderilir. Bu aşamaları geçen yazılar, yazar onayının ardından, daha sonra sayfa numarası verilerek dergi periyoduna uygun sayıda yer almak üzere DOI kodu verilerek çevrimiçi (online) yayınlanır.

Dergimiz gönderilen yazıların herhangi bir aşamada, amaca yönelik bir yazılım aracılığıyla intihal açısından incelenebileceği hakkını saklı tutar. Bu amaçla intihale yönelik izinsiz alıntı ya da düzmece veriler, sahtecilik (tablo şekil ya da araştırma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiş olması) ve araştırmada uygunsuz insan ya da hayvan denekler kullanımına yönelik incelemeler söz konusu olabilir. Bu standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, yayımlanma sonrası aşamada saptanabilecek bu standartlarla ilgili herhangi bir uyumsuzluk durumunda da geçerlidir ve yazının yayımdan geri çekilmesini gerektirir. Yayın etiği gereği dergimiz intihal ya da duplike yayın şüphesi durumlarını rapor edecektir. Dergimiz, yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır.

Yazar Sorumlulukları

Yazarlar gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır. Yazının daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığı ya da yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmış olmadığını beyan etmelidirler. Geçerli telif hakkı sözleşme ve yasalarına uymalıdırlar. Dergide tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır. Yazarlar; başka yazarlar, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir. Araştırma türü yazıların yazar(lar)ı "çalışmayı tasarlama", "verileri toplama", "verileri inceleme", "yazıyı yazma" ve "verilerin ve analizlerin doğruluğunu onaylama" aşamalarından en az 3 tanesine katılmış olmak zorundadır.

Yazarlar, dergiye gönderdikleri yayın ile ilgili bilinmesi gereken ve çalışmanın bulgularını ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek olası çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını (çalışma ile ilgili olabilecek mali ilişkiler ya da kişisel örtüşme konuları dahil) açıklamakla yükümlüdür. Çalışmaya yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini açıklıkla bildirmelidirler. Çıkar çakışmasının söz konusu olması ilgili çalışmanın dergide yayımlanmasına engel değildir.

Yazar yayımlanmış yazısında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk saptadığında, yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla olabildiğince hızlı bir şekilde ilgili Editör ile temasa geçme yükümlülüğünü taşır.

Hakem Sorumlulukları

Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın sadece bilimsel içerik açısından değerlendirir. Hakemler açısından; araştırma, yazarları ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet ilişkisi (competing interest) bulunmamalıdır. Hakem kararları nesnel olmalıdır.

Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına vardığında ilgili Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.

Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda ilgili Editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.

Editör Sorumlulukları

Yükseköğretim Dergisinin Editör Kurulu Başeditör, Editörler ve Editör Yardımcılarından oluşur. Kurul editöryal bağımsızlığı garanti eder. Dergiye gelen yazıları; yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini ya da yayın organı olduğu dernek ilgililerinin veya gönüllü liderleriyle olabilecek kişisel etkileşimleri dikkate almaksızın sadece bilimsel içerik açısından değerlendirir. Gönderilen yazıların yayımlanması için adil bir eş değerlendirme (peer review) süreci yürütülmesini sağlar. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alır. Editörler yayının içeriği ve toplam kalitesinden sorumludur. Düzeltme/Erratum sayfaları yoluyla gerektiğinde düzeltme yayımlamayı ilke edinmiştir. Başeditör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet ilişkisi (competing interest) ortamı oluşmamasını gözetir. Yükseköğretim Dergisinde hakem atamasından ve yazıların yayımlanması ile ilgili olumlu ya da olumsuz sonuç kararından Editör Kurulu sorumludur.
  Editör Kurulu
Başeditör

Yunus Söylet (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)

Editörler

Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul)

Salih Murat Akkın (SANKO Üniversitesi, Gaziantep)

Süphan Nasır (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Editör Yardımcıları

Burak Önal (Biruni Üniversitesi, İstanbul)

Harun Serpil (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir)

Yiğit Yurder (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Bilimsel Danışma Kurulu*

Ural Akbulut (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Emekli, Ankara)

Ahmet Araman (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

İsmail Hakkı Aydın (İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul)

Ronald Barnett (Londra Üniversitesi, Emekli, Londra, İngiltere)

Sema Birler (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)

Feyza Darendeliler (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

İbrahim Dinçer (Ontario Üniversitesi, Ontario, Kanada)

Tuncay Döğeroğlu (Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir)

Mehmet Durman (Beykoz Üniversitesi, İstanbul)

Muzaffer Elmas (Yükseköğretim Kalite Kurulu, Ankara)

Nihat Erdoğmuş (Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul)

Atilla Eriş (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul)

Erhan Erkut (MEF Üniversitesi, İstanbul)

Sedat Gümüş (Aarhus Üniversitesi, Aarhus, Danimarka)

Durmuş Günay (Maltepe Üniversitesi, İstanbul)

Bekir Gür (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)

Erkan İbiş (Ankara Üniversitesi, Ankara)

İlhan İlkılıç (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Engin Karadağ (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

Yüksel Kavak (TED Üniversitesi, Ankara)

Basarab Nicolescu (Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Paris, Fransa)

Mahmut Özer (Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara)

Daniel P. Resnick (Carnegie Mellon Üniversitesi, Pittsburgh, PA, ABD)

Jamil Salmi (Dünya Bankası, Washington DC, ABD)

Ali Sınağ (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Abdullah Sonsuz (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)

Ayşe Soysal (İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul)

Bahri Şahin (Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul)

Jandhyala B. G. Tilak (Sosyal Gelişim Kurulu, Yeni Delhi, Hindistan)

Hasan Tutar (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu)

Orhan Uzun (Bartın Üniversitesi, Bartın)

Hans Weiler (Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, ABD)

Hasan Yazıcı (İstanbul Üniversitesi, Emekli, İstanbul)

Akiyoshi Yonezawa (Tohoku Üniversitesi, Sendai, Japonya)

*İsimler soyadı sırasına göre sıralanmıştır.

  Yayın Künyesi

İmtiyaz Sahibi: Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd. Şti. adına İlknur Demirel

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Prof. Dr. Yunus Söylet

Yönetim Yeri: Gür Sok. 7/B 34724 Kadıköy, İstanbul

Yerel Süreli Yayın

  Abonelik

Basılı Sayı Yıllık Abonelik Bedeli (posta ücreti ve KDV içinde olarak): Kurumsal 360 TL, kişisel 240 TL'dir. Bu bedel abonelik yılı içerisinde yayınlanabilecek dergi eklerini kapsamamaktadır. Tek sayı fiyatı 120 TL'dir.

Adres Değişikliği: Eski ve yeni adres bilgilerinin sayı periyoduna göre 6 hafta öncesinden bildirilmesi rica olunur.

Abonelik İptali: İlgili abonelik yılının ilk sayısı postalanmadan önce bildirilmelidir.

Basılı sayı abonelik istekleri için lütfen tıklayınız.

  İletişim

Deomed Yayıncılık

Gür Sok. 7/B Fikirtepe 34724 Kadıköy, İstanbul

Tel: 0216 414 83 43

Faks: 0216 414 83 42

E-posta: Lütfen tıklayınız.

 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.