banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
  Yazarlara Çağrı
  Kapsam
  Yazı Değerlendirme
  Yazıların Hazırlanması
  Telif Hakları
  Çıkar Çakışması
  Editöryal İletişim
   
Deomed Publishing
Journal Logo
  Yazarlara Çağrı
Değerli Akademisyenler,

Türkiye’de hangi konu olursa olsun, bilimsel verilerle tartışmada zorluklarımız vardır. Yükseköğretim ile ilgili tartışmalar da benzer şekilde çoğu zaman gözlemlere ve sözel kültüre dayalıdır. Bu konuda bilimsel metodoloji kullanarak yapılmış çalışmaları kaynak göstererek fikir beyan etmek istesek bile bu bilgileri topluca içeren bir süreli yayın arşivi bulmakta halen zorlanmaktayız. Oysa sadece bireysel entelektüel çabalarımız için değil, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi yükseköğretimimizi doğrudan etkileyen durumlar için de daha fazla bilimsel ve süreli yayına ihtiyacımız vardır. Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) olarak bu ihtiyacı gidermeye katkı sağlayan bir yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi’ni yayımlamaktayız. Yükseköğretim alanına akademik çalışmaları ve birikimleriyle katkıda bulunan değerli akademisyenlerden oluşan Bilimsel Danışma Kurulu dergimize büyük katkı vermektedir. Daha önce Bilimsel Danışma Kurulunda görev almış saygı değer hocalarımıza bu fırsatla teşekkür ederiz.

Dergimize gelen yazılar Editör Kurulu ön incelemesi sonrası konu ile ilgili dış hakemlerin süzgecinden geçerek yayımlanmaktadır. Dergimizde başlıca yükseköğretimde eğitim (ulusal veya uluslararası ölçekte genel eğitim konuları), yönetim, üniversitelerin yapılandırılması, kalite güvence sistemi ve akreditasyon, bilim adamı yetiştirme, finansman, uluslararasılaşma, çeşitlilik, sıralama sistemleri, yükseköğretim alanında yeni eğilimler ve gelişmeler, yenilikçilik/girişimcilik, ARGE stratejileri, sanayi ve toplum ilişkileri, kampüs yaşamı ve yükseköğretime geçiş gibi birçok konuda bilimsel araştırma yazıları, derlemeler, örnek olay çalışmaları ve uygulama ve mevzuata ilişkin görüş yazıları yer almaktadır. Bunun yanı sıra editöre mektuplar, kısa rapor, uygulama kılavuzu niteliğindeki yazılar, tarihçe ve anma yazıları, kitap değerlendirmeleri, kongre ve literatür özetleri, yükseköğretim faaliyetleri ile ilgili haber ve duyurular da yazı çeşitliliğimiz içinde yer almaktadır.

Yukarıda sayıldığı gibi, yükseköğretim hayatımızın çeşitli alanlarını kapsayan yazılardan oluşan Yükseköğretim Dergisi’ni bir yandan basılı dergi kimliğiyle diğer yandan çevrimiçi açık erişim elektronik sürümüyle ülkemizdeki bütün üniversitelere ve akademik camiaya ulaştırıyor, dünyadaki yükseköğretim alanı ile ilgili tüm araştırmacıların ilgisine sunuyoruz. Yayın dilini hem Türkçe hem de İngilizce olarak belirlemiş olduğumuz dergimiz böylece, sadece ülkemiz sınırları içinde kalmayıp uluslararası alanda da bu konuda önemli görüş ve verilerin paylaşıldığı bir platform olma özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte, ilk yedi yıllık yayın yaşamında sosyal bilimler alanında TÜBİTAK ULAKBİM gibi ulusal ve ESCI gibi uluslararası dizinlerde yer alma başarısını göstermiş, bundan sonrasında diğer birçok saygın dizin ve veritabanında da yer almayı hedeflemiştir.

Bu hedeflerimize ulaşmada önemli güç olarak gördüğümüz sizlerin bugüne kadar olduğu gibi gerek yazar ve gerekse hakem olarak yapacağınız katkılara şimdiden teşekkür ederiz. Değerli katkılarınızın sadece dergimiz için değil yükseköğretimimiz için de büyük bir kazanç olacağı inancıyla sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Editör Kurulu

  Kapsam
Yükseköğretim Dergisinde başlıca, yükseköğretim alanına giren konuları disiplinlerarası bir yaklaşımla, her açıdan derinlemesine inceleyen özgün ampirik ve kavramsal araştırma yazıları, derlemeler, örnek olay çalışmaları, görüş yazıları, geçmiş deneyimlere bakış sunan tarihsel yazılar ve editöre mektuplar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılardan editöre mektup dışında kalanlar için yayın kararı, Editör Kurulu ön incelemesi sonrası, hakem değerlendirme (eş değerlendirme/peer review) süreci sonucunda verilir. Hakem değerlendirmesine girecek tüm yazı türlerinin özetler, anahtar sözcükler ve kaynak(lar) içermesi zorunludur.

Dergide bunların dışında, eş değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör Editör Kuruluna ait olduğu, bir bölümü davet üzerine hazırlanan kısa rapor, uygulama kılavuzu niteliğindeki yazılar ve anma yazıları, kitap değerlendirmeleri, kongre ve literatür özetleri, yükseköğretim faaliyetleri ile ilgili haber ve duyurular yer alabilir.

Dergide yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

• Ampirik Araştırma
• Kavramsal Araştırma
• Örnek Olay Çalışması
• Derleme
• Görüş
• Geçmişe Bakış
• Editöre Mektup
• Kısa Rapor
• Kılavuz
• Anma Yazısı
• Kitap Değerlendirmesi
• Özetler
• Haberler
• Duyurular

Yükseköğretim Dergisinin kapsamı genel olarak aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

• Yükseköğretim Yönetimi
• Yükseköğretim Politikaları ve Stratejileri
• Yükseköğretimde Eğitim-Öğretim (ulusal veya uluslararası ölçekte genel eğitim konuları: eğitim politikaları, eğitim yeterlilikleri, müfredatlar, eğitim programları, eğitim teknolojileri, ölçme-değerlendirme vb.)
• Yükseköğretimde Üniversitelerin Yapılandırılması
• Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon
• Yükseköğretimde Bilim Adamı Yetiştirme, İnsan Kaynakları ve Yetenek Keşfi
• Yükseköğretimde Finansman
• Yükseköğretimde Uluslararasılaşma
• Yükseköğretimde Çeşitlilik
• Yükseköğretimde Sıralama Sistemleri
• Yükseköğretimde Yenilikçilik, Girişimcilik ve ARGE Stratejileri
• Yükseköğretimde Sanayi ve Toplum İlişkileri
• Yükseköğretimde Kampüs Yaşamı
• Yükseköğretimde Yeni Eğilimler
• Yükseköğretime Geçiş

  Yazı Değerlendirme
Yayınlanmak üzere Yükseköğretim Dergisine gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hazırlanan yazılar, tamamı yayınlanmamış olmak koşuluyla dergiye gönderilebilir. Gelen yazılar Editör Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilir. Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilebilir ya da hakem değerlendirmesine alınmadan yayın amacına ve yayın kurallarına uygun hale getirilmesi amacıyla yazara geri gönderilir. Dergi kapsamına uygun görülen yazılar çift kör (double-blind) hakem değerlendirme (eş değerlendirme/peer review) sürecine alınır. Editör Kurulu, hakem yorum ve önerileri doğrultusunda dergiye gönderilen yazıların yayına hazırlanması aşamalarında gerekli gördüğü düzeltme ve değişiklikleri önermeye ya da herhangi bir aşamada yazıyı reddetmeye yetkilidir. Hakem değerlendirme sürecinde gerekli düzelti aşamalarını geçtikten sonra kabul edilen yazı, sayfa düzeni hazırlanmak üzere yayınevine gönderilir. Sayfa düzeni aşaması tamamlanan yazıların provası, son baskı onayı için ilgili (yazışmaların yapıldığı) yazara gönderilir. Bu aşamaları geçen yazılar, yazar onayının ardından, daha sonra sayfa numarası verilerek dergi periyoduna uygun sayıda yer almak üzere DOI kodu verilerek çevrimiçi (online) yayınlanır.
  Yazıların Hazırlanması
Yükseköğretim Dergisinde yayınlanacak yazıların hazırlanmasında, aşağıdaki kurallar dışında, sosyal bilimler alanında yaygın kullanılan Amerikan Psikologlar Birliği’nin (APA) önerdiği ortak kurallar (APA, 2009) geçerlidir (www.apastyle.org).

    Yazılar 21x29.7 cm (A4) boyutundaki sayfaya, kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde, 11 punto Times New Roman karakteriyle, çift aralıklı, sola blok şeklinde olarak yazılmalıdır. Hazırlanacak metinlerin (başlık sayfası hariç), kaynak listesi ile tablo ve şekil/resim altı yazıları dahil 25 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

    Yazılarda bulunması gereken bölümler sırası ile şunlardır:

    Sayfa 1 – Başlık sayfası (Bu sayfa ayrı bir doküman olarak sisteme yüklenmelidir.)
    Sayfa 2 – Türkçe Başlık, Özet ve Anahtar Sözcükler
    Sayfa 3 – İngilizce Başlık (Title), Özet (Abstract) ve Anahtar Sözcükler (Keywords)
    Sayfa 4 ve sonrası – Temel Metin
    Sonraki sayfa – Kaynaklar
    Sonraki sayfa – Tablo Yazısı ve Tablo (her tablo ayrı sayfada belirtilmelidir)
    Sonraki sayfa – Şekil/Resim Altı Yazısı ve Şekil/Resimler (her şekil/resim ayrı sayfada belirtilmelidir)
    Son Sayfa – Ekler (dipnotlar, anket formları vb.) 

    Başlık sayfası

    Başlık sayfası sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenecek şekilde hazırlanmalı, özellikle yazar adı ve kurum kimliği gibi bilgiler, doğrudan ya da dolaylı olarak başlık sayfası dışında hiçbir sayfada belirtilmemelidir.   

• Yazının başlığı

• Yazar(lar)ın açık ad ve soyad(lar)ı, unvan(lar)ı ve ORCID kodları (www.orcid.org)

• Çalışmanın yapıldığı ya da yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurumun adı ve şehir (farklı bölüm ya da kurumlardan olan yazarlar belirtilecek şekilde) (Türkçe ve İngilizce)

• Uzun başlıklı yazılarda, dergide yayınlandığında devam sayfalarının üst tarafında görünmesi arzu edilen ve 80 karakteri geçmeyen kısaltılmış başlık

• Yazışmaların yapılabileceği yazarın adı ile birlikte iletişim adresi, telefon ve e-posta adresi

• Varsa çalışmayı destekleyen fon ya da kuruluşun adı, proje no ve tarihi

• Çalışma daha önce bir kongre ya da benzeri bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise (sadece özetinin yayınlanmış olması koşuluyla) bunun belirtildiği açıklama (Türkçe ve İngilizce)

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun beyanı

• Birden fazla yazarın bulunduğu makalelerde yazarların ayrı ayrı katkılarının kısaca ifade edilmesi ve çıkar çakışması beyanı

• Araştırma sınıfı makalelerde çalışma için Etik Kurul onayı ve/veya yasal/özel izin gerekip gerekmediğinin beyanı

    Özet sayfaları

    Türkçe ve İngilizce özetler başlığı izleyen en az 150, fazla 250 sözcükten oluşacak şekilde ardışık iki ayrı sayfaya yazılmalıdır. İngilizce özet (Abstract) sayfasında, İngilizce başlık (Title) bulunmalıdır. Özetleri takiben her bir özet sayfasına, aralarında virgül olacak şekilde alfabetik sırayla dizilmiş ve küçük harfle yazılmış, Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3’er anahtar sözcük eklenmelidir.

    Temel metin

    Araştırma yazıları dört ana bölümde sunulmalıdır. İlk bölüm başlıklandırılmaksızın giriş bilgilerinin sunulduğu bölümdür. İzleyen bölümlerin başlıkları Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma (gerektiğinde ek olarak Sonuç ve/veya Teşekkür bölümü) sırasıyla yazılmalıdır. Diğer yazı tiplerinde bu standart aranmaz fakat metin (giriş bölümü hariç) Ara Başlıklara bölünmüş şekilde sunulmalıdır. Her bir ara başlığın varsa alt ve daha alt başlıkları kategorileri ayırt edilecek biçimde yazılmalıdır.

    Kaynaklar

    Kaynaklar, başlarına sıra numarası konmaksızın alfabetik sırayla listelenmelidir. Tüm kaynaklara metin içinde gönderme (atıf) yapılmış olmalıdır.

    • Metin içinde gönderme

    Metinde kaynak göstermek için parantez açılarak yazarın soyadı, eserin yayım tarihi verilir. Beş yazara kadar olan kaynaklarda bütün yazarların soyadları verilmelidir. İki yazarlı kaynaklarda daima her iki yazarın soyadı da verilir. Üç ila beş yazarlı kaynaklarda, metindeki ilk göndermede bütün yazarların soyadları verilirken, varsa aynı kaynağın ikinci ve sonraki atıflarında sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte sunulmalıdır. Altı ve daha fazla sayıda yazarlı kaynaklara yapılan göndermelerde ise ilk atıf dahil sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte verilir. Yazar  adı  cümle  başı  ya  da  içinde  kullanılarak  gönderme  yapılacaksa  bu  durumda “vd.” kısaltması yerine “ve diğerleri” yazılmalıdır.

    — Örnek: (Uyanık ve Kandır, 2010) ya da (Meyer, Ramirez, Rubinson ve Boli-Bennet,  1977) ya da (Gottfredson vd., 2008)

    Yazar adı cümle başı ya da içinde kullanılarak gönderme yapılacaksa parantez içinde ilgili kaynağın yayın yılı verilir.

    — Örnek: Uyanık ve Kandır (2010) bu konuda farklı düşünmektedirler… ya da Gottfredson ve diğerlerine (2008) göre…

    Doğrudan alıntı ifadeler kullanıldığında ek olarak sayfa numarası belirtilmelidir.

    — Örnek: (Uyanık ve Kandır, 2010, s. 119)

    Metin içinde aynı yerde birden fazla kaynak gösterilmesi istendiğinde, kaynaklar parantez içinde ilk yazarlarının soyadı alfabetiğine göre dizilerek ve araları noktalı virgül ile ayrılarak belirtilir.

    — Örnek: (Gottfredson vd., 2008; Uyanık ve Kandır, 2010)

    • Kaynak listesi

    Aşağıda verilen genel örneklere uygun şekilde hazırlanmalıdır. Birden fazla yazarlı yayınlardan, yedi yazara kadar olanlarda son yazardan önce “&” bağlacı konmalıdır. Yazar sayısı yediden fazla ise ilk altı yazardan sonra “…” (üç nokta) konup son yazarın adı verilir. Kaynak künyelerinde yediden fazla yazar adı sunulmaz. Süreli yayın adları, kısaltma yapılmaksızın açık olarak, italik yazılmalıdır. Kitaplarla ilgili künyelerde, kitap adlarının da, baş harfi hariç küçük harfle ve italik yazılması gereklidir. Birden fazla baskı yapmış kitaplarda baskı sayısı ve DOI (digital object identifier) kodu bulunmayan kitapların künyelerinde basım yeri (şehir) ve yayınevi mutlaka belirtilmelidir. Kaynak künyelerinde DOI kodu, küçük harfle doi ibaresi yazıldıktan sonra iki nokta üst üste konup ara verilmeksizin yazılır.

    Cilt ve sayı numarası bulunan Türkçe süreli yayın makalesi örneği:

    Uyanık, Ö., & Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 118-134.

    Yabancı dilde süreli yayın makalesi örneği:

    Gottfredson, N. C., Panter, A. T., Daye, C. E., Allen, W. A., Wightman, L. F., & Deo, M. E. (2008). Does diversity at undergraduate institutions influence student outcomes? Journal of Diversity in Higher Education, 1(2), 80-94.

    Dergi sayı numarası süreklilik gösteren ve sayılar arasında sayfa numaraları devamlılık göstermeyen süreli yayın makalesi örneği:

    Mızıkacı, F. (2010). Isomorphic and diverse institutions among Turkish Foundation Universities. Eğitim ve Bilim, 157, 128-139.

    Henüz basılı sayı ve sayfa numarası almamış, çevrimiçi (online) yayımlanmış ve DOI kodu içeren yabancı dilde süreli yayın makalesi örneği:

    Meer, J., & Rosen, H. S. (2010). Family bonding with universities. Research in Higher Education, doi:10.1007/s11162-010-9174-3

    Türkçe kitap örneği:

    Kurbanoğlu, S. S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK Yayınları.

    İki yazarlı Türkçe kitap örneği:

    Küçükcan, T., & Gür B. S. (2009). Türkiye’de yükseköğretim: Karşılaştırmalı bir analiz. Ankara: SETA Yayınları.

    Editörlü Türkçe kitap örneği:

    Varış, F. (Ed.). (1994). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

    Türkçe kitap bölümü örneği:

    Acar, F. (1996). Türkiye’de kadın akademisyenler: Tarihsel evrim ve bugünkü durum. H. Çoşkun (Ed.), Akademik yaşamda kadın içinde (s. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayını.

    Çeviri kitap örneği:

    Ströker, E. (1995). Bilim kuramına giriş (D. Özlem, Çev.). Ankara: Gündoğan Yayınları.

    Türkçe tez örneği:

    Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

    Yabancı dilde kitap örneği:

    Witt, S. L. (1990). The pursuit of race and gender equity in American academe. New York, NY: Praeger.

    Birden fazla baskı yapmış yabancı dilde kitap örneği:

    Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

    Editörlü yabancı dilde kitap örneği:

    Brown, O. G., Hinton, K. G., & Howard-Hamilton, M. (Eds.). (2007). Unleashing suppressed voices on college campuses: Diversity issues in higher education. New York, NY: Peter Lang.

    Yabancı dilde kitap bölümü örneği:

    Niemann, Y. F. (2003). The psychology of tokenism: Psychosocial realities of facultyof color. In G. Bernal, J. E. Trimble, A. K. Burlew, & F. T. L. Leong (Eds.), Handbook of racial and ethnic minority psychology (pp. 100–118). Thousand Oaks, CA: Sage.

    Yabancı dilde kitap serisi içinde bölüm örneği:

    Paulsen, M. B., & Toutkoushian, R. K. (2008). Economic models and policy analysis in higher education: A diagrammatic exposition. In J. C. Smart (Ed.), Higher education: Handbook of theory and research (Vol. 23, pp. 1–48). New York, NY: Springer.

    Yabancı dilde tez örneği:

    Cowan, L. Y. (2006). An examination of policies and programs used to increase ethnic and racial diversity among faculty at research universities. Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA.

    Elektronik kaynak örnekleri:

    World Wide Web (www) aracılığıyla elde edilen elektronik dokümanlar aşağıdaki gibi listelenir:

    — Örnek 1: ÖSYM. (2009). Yüksek öğrenim istatistikleri. Erişim adresi ... (15 Mart 2010).

    — Örnek 2: The Economist. (2004, Jan 8). The curse of nepotism. Erişim adresi ... (15 Mart 2010).

    Şekil, Resim ve Tablolar

    Metin içinde ayrı kategorilerde numaralandırılmalı, numaralandırmada Romen sayıları kullanılmamalıdır. Tablo yazıları tabloların üst tarafında yer almalıdır. Şekil/resim alt yazıları sırasına göre ayrı bir sayfada sunulmalıdır. Vektöryel yazılımlarda hazırlanmış şekiller (çizim ve grafikler) TIF ya da EPS formatında kaydedilebilir. Renkli şekiller RGB (8 bits) olarak TIF formatında, siyah/beyaz çizimler ise EPS formatında kaydedilmiş olmalıdır. Resimler 300 dpi çözünürlükte, TIF ya da JPG formatında hazırlanmalıdır. Şekil, tablo ya da resimlerde gerektiğinde standart dışı kısaltmalar kullanılabilir. Bu durumda kullanılan kısaltma ilgili başlık ya da şekil/resim altı yazısında açıklanmalıdır. Daha önce yayınlanmış şekil, tablo ya da resimler, yalnız kesin gerektiği durumlarda karşılaştırma amacıyla, yazar ya da yayıncısından (telif hakkı sahibinden) yazılı izin alınarak, kaynak gösterilmek koşuluyla kullanılabilir.

    Ekler

    Metin içinde yer kaplamaması amacıyla ayrı bir yerde (dipnot olarak) verilmek istenen açıklamalar bu bölümde sıralanabilir. Metin içinde gerekli yerlerde, köşeli parantez içinde üst karakter şeklinde sıra numarası verilen ilgili dipnotlar bu bölümde (endnotes) sıralanarak sunulmalıdır. Yazarların zorunlu olmadıkça dipnot kullanmamaları önerilir. Bunun dışında anket formu, harita, plan vb. diğer öğeler de ekler bölümünde verilebilir. Bunlarla ilgili açıklama yazıları da bu bölümde yer almalıdır. Birden fazla ek malzeme sunulması gerekliliğinde her bir ek için Romen rakamları ile ayrı sıra numarası verilmelidir.

  Telif Hakları

Yükseköğretim Dergisi, bünyesinde yayınlanan yazıların fikirlerine resmen katılmaz, basılı ve çevrimiçi sürümlerinde yayınladığı hiçbir ürün veya servis reklamı için güvence vermez. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazılarla birlikte gönderilen resim, şekil, tablo vb. unsurların özgün olması ya da daha önce yayınlanmış iseler derginin hem basılı hem de elektronik sürümünde yayınlanabilmesi için telif hakkı sahibinin yazılı onayının bulunması gerekir. Yazarlar yazılarının bütün yayın haklarını derginin yayıncısı Deomed Yayıncılık'a devrettiklerini kabul ederler. Yayınlanan içeriğin (yazı ve görsel unsurlar) telif hakları dergiye ait olur. Dergide yayınlanması uygun görülen yazılar için telif ya da başka adlar altında hiçbir ücret ödenmez ve baskı masrafı alınmaz; ancak ayrı baskı talepleri ücret karşılığı yerine getirilir.

Deomed Yayıncılık, yazarlardan devraldığı ve derginin çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) Lisansı aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir.

  Çıkar Çakışması
Yazar nesnelliğinin etkilenmiş olabileceği algısına yol açabilecek herhangi bir çıkar ilişkisi ya da mali ve benzeri bağlantılar potansiyel çıkar çakışması (conflict of interest) olarak nitelendirilir. Yazarlar, dergiye gönderdikleri yayın ile ilgili bilinmesi gereken ve çalışmanın bulgularını ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek olası çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını (çalışma ile ilgili olabilecek mali ilişkiler ya da kişisel örtüşme konuları dahil) açıklamakla yükümlüdür. Çalışmaya yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini açıklıkla bildirmelidirler. Çıkar çakışmasının söz konusu olması ilgili çalışmanın dergide yayımlanmasına engel değildir.
  Editöryal İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Yurder

Yükseköğretim Dergisi / Editör Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü

Beyazıt, 34452, İstanbul

Tel: 0212 440 00 00 /11781

e-posta: yyurder@istanbul.edu.tr
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.